Close

Actuación diante da cámara

Esta materia ten como obxetivo facer que cada alumno/a aprenda a aplicar as súas cualidades interpretativas ao código audiovisual obtendo o máximo proveito das posibilidades expresivas que este medio ofrece: o primeiro plano, a fragmentación, a descontinuidade dramática, etc.
Cun carácter práctico, traballaranse escenas e secuencias de diferentes códigos audiovisuais (dende a secuencia televisiva á escena fílmica) e faranse múltiples prácticas gravadas coa intención de que alumno perda medo á cámara e se familiarice coa linguaxe propia do medio: o concepto de raccord, as marcas de acción, o retome, a lectura e desglose emocional dun guión, enfrontarse ao casting, a escoita, etc.
Cada alumno/a recibirá, ademais, nocións básicas da linguaxe fílmica e da dirección de actores complementado con visionados de documentais, makings of, secuencias fílmicas, etc. así como visitas e charlas periódicas de profesionais de distintas ramas do sector. 


 

Podes solicitar máis información ou facer a preinscrición online.