Close

Preinscrición online

    O usuario, no caso de ser persoa física queda informado de que os seus datos persoais, aos que Escola de Teatro e Danza Espazo Aberto S.L. teña acceso como consecuencia da prestación de (indicar os servizos ou produtos) que realice por calquera medio, ou de procesos informáticos respecto de datos xa rexistrados, incorpóranse ao correspondente ficheiro titularidade de Escola de Teatro e Danza Espazo Aberto S.L. autorizando a este ao tratamento dos que sexan necesarios para a súa utilización en relación co desenvolvemento da operación ou servizo convido que terán carácter obrigatorio.


    El usuario, en el caso de ser persona física queda informado de que sus datos personales, a los que Escola de Teatro e Danza Espazo Aberto S.L. tenga acceso como consecuencia de la prestación de (indicar los servicios o productos) que realice por cualquier medio, o de procesos informáticos respecto de datos ya registrados, se incorporan al correspondiente fichero titularidad de Escola de Teatro e Danza Espazo Aberto S.L. autorizando a éste al tratamiento de los que sean necesarios para su utilización en relación con el desenvolvimiento de la operación o servicio convenido que tendrán carácter obligatorio.